bài quyền pachu và phân thế đánh được 3 võ sinh

– Đinh Lâm Tùng

– Lê Hoàng Thảo

– Nguyễn Văn Tuấn

biểu diển tại TTGD thể chất ĐHĐN, kỷ niệm giải kata& kumite mở rộng lần II năm 2010

1. Kata


2. Bunkai