B1: Mở files global.php tìm
—————————————————————-

// Start initialisation
require_once(CWD . '/includes/init.php');
----------------------------------------------

Bạn nhìn dòng màu đỏ. Bạn có thể di thay đổi đường dẫn một cách tùy ý
Ví dụ:

—————————————————————–
require_once(CWD . '/includes/cron/init.php');
-----------------------------------------------

Nhớ là chuyển ra chỗ nào thì phải copy files init.php ra chỗ đó

B2: Làm tương tự với các files global.php ở trong thử mục archive. 

B3: edit files image.php, sửa đường dẫn tương tự như 2 files trên. Thế là công việc đã xong bạn tạo 1 files init.php giả trong thử mục includes để lừa tình hacker.

II. Di chuyển files class_core.php

B1: Mở files init.php mà bạn vừa di chuyển ra. Sau đó tìm
—————————————————————————–

require_once(CWD . '/includes/class_core.php');
-------------------------------------------------------

sau đó thay

—————————————————————————–

require_once(CWD . '/targetfolder/class_core.php');
-------------------------------------------------------

bằng đường dẫn bạn muốn và save lại. Nhớ là phải copy files đó ra đường dẫn mới. Chúc các bạn thành công 

Chúng ta có thể tạo edit files class_core.php trong thử mục includes bằng một đường dẫn giả mạo để đánh lạc hướng hacker nhá.